PROCEDURA PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ


Osoba ubiegająca się o członkostwo w PTSPS przesyła:

  • w formie elektronicznej, na adres biuro@ptsps.org.pl
  • w formie papierowej, zwykłą pocztą, z dopiskiem ‘deklaracja’, na adres siedziby: 02-913 Warszawa, ul. Zielona 34a

własnoręcznie podpisane obie części DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ.

Zgodnie ze statutem decyzję o przyjęciu w poczet członków PTSPS podejmuje zarząd. Na adres e-mail osoby aplikującej przyjdzie oficjalne potwierdzenie przyjęcia do Towarzystwa.

Aby pobrać deklarację, kliknij  TUTAJ