STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie: Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej (PTSPS) zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym nie dla zysku, którego misją jest propagowanie idei superwizji pracy socjalnej i profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce.

§ 2

Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego swoich celów
i misji Towarzystwo może prowadzić działalność poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Warszawa.

§ 4

Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z dnia
7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 5

Działalność Towarzystwo opiera się na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Towarzystwo może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§ 7

Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§ 8

Towarzystwo może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Towarzystwo lub samego Towarzystwa.

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 9

Celem Towarzystwa jest:

1.propagowanie idei superwizji pracy socjalnej

2.profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce

3.rozwój teorii i praktyki pracy socjalnej.

4.rozwój teorii i praktyki superwizji pracy socjalnej.

5.podnoszenie jakości pracy socjalnej w Polsce

6.podnoszenie jakości superwizji pracy socjalnej

7.podnoszenie kompetencji osób pracujących w obszarze polityk społecznych

§ 10

Towarzystwo realizuje swe cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez:

1.prowadzenie kampanii promocyjnych i społecznych związanych z realizacją misji Towarzystwa.

2.prowadzenie superwizji pracy socjalnej.

3.organizowanie niezbędnego wsparcia osobom związanym zawodowo z pracą socjalną, poprzez zajęcia edukacyjne, konsultacje, konferencje.

4.przygotowywanie osób do pełnienia zawodu superwizora poprzez szkolenia, kursy oraz potwierdzanie kompetencji w tym zakresie stosownym dokumentem.

5.opracowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw i publikacji z zakresu superwizji pracy socjalnej oraz standardów pracy socjalnej.

6.inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów badawczych, edukacyjnych w zakresie pracy socjalnej i superwizji pracy socjalnej.

6.upowszechnianie w mediach i w inny sposób dobrych praktyk superwizji pracy socjalnej.

7.inicjowanie i wspieranie współpracy między organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami Towarzystwa;

8.opracowywanie i realizację programów grantowych na rzecz profesjonalizacji pracy socjalnej i zawodu superwizora pracy socjalnej

9.współpracę z instytucjami państwowymi i ich wspieranie w doskonaleniu kadr superwizorów pracy socjalnej

10.opiniowanie i współpraca przy opracowywaniu aktów prawnych dotyczących superwizji pracy socjalnej zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym

11.organizowanie działań mających na celu własny rozwój zawodowy członków Towarzystwa.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Towarzystwa.

§ 12

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej

§ 13

Towarzystwo może zrzeszać się w związkach stowarzyszeń.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: członków zwyczajnych, wspierających i członków honorowych.

§ 15

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 16

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Towarzystwa, realizująca zawodowo lub społecznie zadania w obszarze polityk społecznych.
2.Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Zebrania jest ostateczne.

§ 17

Członek zwyczajny ma prawo:

1.brać udział we wszelkich działaniach realizowanych przez Towarzystwo na rzecz swoich członków;
2.uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu
3.wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;
4.zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa;
5.korzystać z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

§ 18

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1.popierania i czynnej realizacji celów Towarzystwa;
2.przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
3.opłacania składek członkowskich ustalonych przez władze stowarzyszenia.

§ 19

1.Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju pracy socjalnej i superwizji pracy socjalnej.
2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3.Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Towarzystwa, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4.Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz winien w sposób szczególny przyczyniać się do realizacji celów statutowych Towarzystwa.

§ 20

1.Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
2.Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd na podstawie podpisanej deklaracji.
3.Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach Towarzystwa z głosem doradczym, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań i uchwał.
4.Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 21

1.Ustanie członkostwa następuje wskutek uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka z Towarzystwa.
2.Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym
3.Wykluczenie członka następuje w przypadku: działania na szkodę Towarzystwa, naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa, popełnienia czynu hańbiącego.
4.Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 22

Władzami Towarzystwa są:

1.Walne Zebranie Członków Towarzystwa, zwane dalej Walnym Zebraniem;
2.Zarząd Towarzystwa, zwany dalej Zarządem;
3.Komisja Rewizyjna

§ 23

1.Kadencja organów wybieralnych Towarzystwa trwa 5 lat.
2.Członkowie organów Towarzystwa mogą być wybierani na kolejne kadencje.

§ 24

1.Członkowie organów kolegialnych Towarzystwa obejmują funkcje z chwilą powołania ich przez organ uprawniony.
2.Członkostwo w organach kolegialnych ustaje z chwilą upływu kadencji, śmierci, ustania członkostwa w Towarzystwie, bądź odwołania przez organ uprawniony do jego powołania.
3.Odwołanie z funkcji członka organu kolegialnego lub innej pełnionej funkcji następuje w przypadku: złożenia rezygnacji, choroby lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, naruszenia postanowień niniejszego statutu, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, systematycznego uchylania się od pracy w organach kolegialnych, jednak nie krócej niż jeden rok.
4.W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 25

Członkowie organów kolegialnych pełnią swoje funkcje społecznie. W uzasadnionych przypadkach przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa

§ 26

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebrania mogą być: zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd: z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4.O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie (pocztą tradycyjną lub drogą mailową) na 14 dni przez terminem obrad.
5.Otwarcie Walnego Zebrania następuje w terminie określonym przez Zarząd. Jeśli jednak z powodu braku więcej niż połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania nie można dokonać otwarcia Walnego Zebrania Zarząd wyznacza otwarcie w drugim terminie, które następuje w godzinę od czasu planowanego otwarcia w pierwszym terminie.
6.Do odbycia Walnego Zebrania w drugim terminie jak też ważności podejmowanych przez nie uchwał nie jest wymagana obecność przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
7.Walne Zebranie otwiera Prezes lub inny członek Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru jego przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 27

Walne Zebranie:

1.ustala kierunki i program działania Towarzystwa;
2.rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3.decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
4.wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną;
5.uchwala zmiany Statutu Towarzystwa;
6.zatwierdza regulaminy Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7.podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku;
8.rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu;
9.nadaje tytuły członka honorowego Towarzystwa;
10.ustala wysokość składek członkowskich.

§ 28

1.Walne Zebranie wyraża swe stanowisko w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
2.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
3.Głosowanie przeprowadza się jawnie. Głosowanie może być tajne na wniosek zgłoszony przez członka, jeżeli Walne Zebranie tak postanowi. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.

Zarząd Towarzystwa

§ 29

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2.Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3.Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez bezwzględną większość Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
4.Zarząd Towarzystwa zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5.Prezes Zarządu lub w jego imieniu inny członek Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
6.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, głos tego członka Zarządu, który przewodniczy obradom Zarządu.
7.W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Towarzystwa.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

1.realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania;
2.uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej;
3.zwoływanie i otwieranie Walnego Zebrania
4.przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;
5.zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych;
6.nawiązywanie stosunku pracy, bądź zawieranie umów zleceń z osobami pracującymi na rzecz Towarzystwa oraz ustalanie wynagrodzeń za wyżej wymienione czynności;
7.podejmowanie decyzji w przedmiocie przystępowania do związków stowarzyszeń;
8.nadawanie tytułów honorowych, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Towarzystwo lub dla samego Towarzystwa;
9.uchwalanie regulaminów.

§ 31

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Towarzystwa, zawierania umów
i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis co najmniej dwóch członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 32

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 3-5 osób.
2.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3.Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4.Przewodniczący Komisji lub w jego imieniu inny członek Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
5.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 33

Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

1.przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, w tym jego gospodarki finansowej;
2.przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Towarzystwa;
3.składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;
4.składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
5.składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Rozdział V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA TOWARZYSTWA

§ 34

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe i środki finansowe nabyte przez Towarzystwo w toku jego działania. Na środki finansowe składają się: składki członkowskie, dotacje i subwencje, darowizny, spadki, zapisy oraz wpływy z działalności statutowej.

§ 35

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Towarzystwa, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 36

W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 37

Dochody uzyskiwane z majątku Towarzystwa przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Towarzystwa.

§ 38

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Towarzystwa upoważniony jest Zarząd.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 39

Zmiany statutu dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania.


§ 40

1.Uchwałę w sprawie likwidacji Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków. Przepis § 26 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

2.Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną oraz przekazuje zgromadzone środki majątkowe pozostałe po zaspokojeniu jego zobowiązań na rzecz innych fundacji i stowarzyszeń, których działalność jest zbieżna z celami Towarzystwa, na których rzecz przejdzie pozostały majątek Towarzystwa.